KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Alternatif Yaşam Derneği.

Bu dokümanda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Alternatif Yaşam Derneği, tarafından sizlere sunulan hizmetler kapsamında kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

 1. Hangi kişisel verileriniz, hangi yöntemlerle elde edilmektedir?

(“Kişisel verileriniz”); bilgi alım formu, iletişim formu ve benzeri formlar aracılığıyla, internet siteleri ile mikrositelerde, dijital ortam aracılığıyla derneğin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde elde edilmektedir.

 • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenmektedir?

Dernek tarafından sunulan organizasyonlar ve  hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

 • Organizasyon ve hizmetlerin sunulması  ve uygulanması  faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Gönüllü ve Katılımcı ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Dernek ve iktisadi işletme faaliyet prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesiçerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda sayılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Derneğimizin Düşler Akademisi Binası Barbaros Mahallesi Fesleğen Sok. No:8 Batı Ataşehir/İstanbul/Türkiye  adresine verebilirsiniz.

E-posta ile yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@ayder.org.tr adresine yapabilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı alternatifyasam@hs01.kep.tr  KEP adresimize yapabilirsiniz.